شهید #عبدالمهدی_کاظمی


°• [🌱] | نگاه هاے شمـا چیزی از جنس نجات است!
چشمتان کہ بہ گوشہ این شهر مےخورد...
یادتان باشد ...
سخت #محتاج گوشہ چشمتان هستیم!
کمے نور مهمانمان ڪنید ....
شهید #عبدالمهدی_کاظمی

الّلهُمَّ‌صَلِّ‌عَلَی‌مُحَمَّدٍوَآلِ‌مُحَمَّدٍوَعَجِّلْ‌فرَجَهُمْ