موسس اندیشکده

پیشنهاد دهنده و موسس اندیشکده راهبردی آب و چالش‌های انتقال بین حوضه‌ای، آقای دکتر مهدی پژوهش، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین می‌باشند.

آدرس صفحه شخصی:                https://www.sku.ac.ir/~Pajouhesh