مسئول کانون

در حال حاضر آقای دکتر مهدی قاسمی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی مسئولیت کانون بسیج اساتید دانشگاه شهرکرد را به عهده دارند.