اساتید و نخبگان همکار اندیشکده

 
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل محل خدمت سوابق پژوهشی و رتبه علمی
1 گرشاسب ریگی چشمه علی دکتری ژنتیک مولکولی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری دانشگاه شهرکرد دانشیار
2 روح الله همتی دکتری بیوشیمی تربیت مدرس دانشگاه شهرکرد استادیار
3 داریوش محمدی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی دانشگاه شهرکرد فارغ‌التحصیل دکتری
4 علیرضا شبانی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مدیریت جهاد کشاورزی بروجن کارشناس مسئول
5 فاضل محمدی مقدم دکتری بهداشت محیط علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشیار
6 بهناز صفار دکتری سلولی و مولکولی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری دانشگاه شهرکرد دانشیار