شهدای دانشگاه


شهید عبدالرضا بیرانوند
تاریخ تولد: 30/ 1/ 1345
مکان تولد: بزازنا بروجرد
تاریخ شهادت: 21/ 4/ 1365
مکان شهادت: جزیره مجنون
محل مزار: گلزار شهدای روستای بزازنا
رشته: امور دامی
دانشکده: کشاورزی
  وصیت‌نامه و زندگی‌نامه
       
 


شهید بهروز رئیسی
تاریخ تولد: 3/ 9/ 1337
مکان تولد: شهرکرد
تاریخ شهادت: 23/ 4/ 1361
مکان شهادت: شلمچه (عملیات رمضان)
محل مزار: گلزار شهدای شهرکرد
رشته: امور دامی
دانشکده: کشاورزی
  وصیت‌نامه و زندگی‌نامه
       
 


شهید عیسی رحیمی
تاریخ تولد: 16/ 2/ 1346
مکان تولد: هرسین کرمانشاه
تاریخ شهادت: 21/ 4/ 1365
مکان شهادت: جزیره مجنون
محل مزار: گلزار شهدای محمدی هرسین
رشته: امور دامی
دانشکده: کشاورزی
  وصیت‌نامه و زندگی‌نامه
       
 


شهید هاشم چوبداران
تاریخ تولد: 1/ 4/ 1345
مکان تولد: تهران
تاریخ شهادت: 22/ 3/ 1367
مکان شهادت: شلمچه
محل مزار: بهشت زهرا تهران
رشته: امور زراعی
دانشکده: کشاورزی
  وصیت‌نامه و زندگی‌نامه
       
 


شهید عباس پیله ور قلی زاده
تاریخ تولد: 27/ 7/ 1346
مکان تولد: رفسنجان
تاریخ شهادت: 5/ 1/ 1367
مکان شهادت: شیخ صالح ایلام
محل مزار: گلزار شهدای رفسنجان
رشته: امور دامی
دانشکده: کشاورزی
  وصیت‌نامه و زندگی‌نامه
       
 


شهید سید مسعود مهدوی
تاریخ تولد: 1/ 2/ 1346
مکان تولد: اصفهان
تاریخ شهادت: 23/ 4/ 1361
مکان شهادت: اصفهان (بمباران هوایی)
محل مزار: گلستان شهدای اصفهان
رشته: امور زراعی
دانشکده: کشاورزی
  وصیت‌نامه و زندگی‌نامه
       
 


شهید اکبر هادیپور هفشجانی
تاریخ تولد: 1/ 1/ 1336
مکان تولد: اصفهان
تاریخ شهادت: 5/ 1/ 1361
مکان شهادت: دشت عباس (عملیات فتح المین)
محل مزار: گلستان شهدای اصفهان
رشته: دامپروری
دانشکده: کشاورزی
  وصیت‌نامه و زندگی‌نامه
       
 


شهید علی میرخلف زاده
تاریخ تولد: 1/ 4/ 1345
مکان تولد: اصفهان
تاریخ شهادت: 21/ 3/ 1360
مکان شهادت: دارخوئین
محل مزار: گلستان شهدای اصفهان
رشته: زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده: کشاورزی
  وصیت‌نامه و زندگی‌نامه