پایگاه بسیج کارکنان دانشگاه


از سال 1370دردانشگاه شهرکرد به عنوان یکی از زیرمجموعه های بسیج دانشجویی تشکیل شدو مسئولیت اولین بخش آن با دکتر ابوالفضل رنجبر بود .
درسال 1375 جناب آقای دکتر بهزاد ایزدی به عنوان فرمانده بسیج دانشگاه شهرکرد تعیین گردیدند.
درسال 1377پایگاه بسیج کارکنان دانشگاه شهرکردزیرنظر بسیج ادارات استان قرارگرفت وبه عنوان یک پایگاه کارمندی مستقل شد ودر همین زمان آقای حاج حجت اله قائدی فرمانده پایگاه بسیج انتخاب شدند.
در سال 1393آقای دکتر بهزاد ایزدی دوباره مسئولیت فرماندهی پایگاه را عهده دار شدند.
در سال 1395نیز این پایگاه به عنوان یکی از پایگاه های برتر اداری توسط فرماندهی سپاه قمر بنی هاشم استان (سرداراکبری)مورد تقدیر قرارگرفت .
از سال 1396 فرمانده پایگاه بسیج کارکنان به عنوان اعضای اصلی شورای اندیشه وسازمان بسیج کارکنان استان انتخاب گردیدند .
علی الحال این پایگاه تاکنون میزبان گردهمائی ها،نشست ها وهمایش های بزرگ استانی شامل همایش های اداری وغیراداری بوده استکه درقسمت فعالیت ها به مقداری ازاین فعالیت ها اشاره شده است .