سازمان و ساختار بسیج

 

اهداف ارتش بیست میلیونی


اهداف کلی در طرح تحقق ارتش بیست میلیونی این چنین ذکر شده است:

ایجاد آمادگی دفاعی در مردم و تقویت بازدارنده
حفظ و گسترش مشارکت مردمی در امنیت و دفاع
تقویت وحدت و همبستگی ملی و تحکیم پیوند ناگسستنی بین سرنوشت مردم با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران
گسترش و تعمیق فرهنگ بسیجی در راستای اسلام ناب محمدی (ص) در ارتش ۲۰ میلیونی
حمایت و پشتیبانی نیروهای پنجگانه سپاه و نیروی انتظامی در جهت انجام مأموریتهای محوله
کمک به دفاع غیرنظامی و کمک به مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی
آماده سازی آحاد مردم بر ای مشارکت و کمک به بخشهای مختلف اجرایی کشور
 

اصول حاکم بر ارتش بیست میلیونی


ستاد تحقق ارتش ۲۰ میلیونی، نیروی مقاومت بسیج می باشد که در تشکیل، تقویت و توسعه رده های مقاومت و پشتیبانی از بیسجیان مسؤولیت خواهند داشت.
ارتش بیست میلیونی، فراگیرترین تشکل حزب اللهی است.
ارتش بیست میلیونی مظهر عزم ملی، مشارکت مردمی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
اطاعت از رهبری، شهادت طلبی، ایثار و فداکاری از اصول خدشه ناپذیر ارتش بیست میلیونی است.
در برخورد با توطئه های داخلی و خارجی دشمن، ارتش بیست میلیونی با تأکید بر حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی محوریت دارد.
اصل عضویت در بسیج، حضور داوطلبانه و با انگیزه های دینی و ملی ا ستوار است.
شرط عضویت در ارتش بیست میلیونی ، اعتقاد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
سمبل و نماد بسیج، برخورداری از فرهنگ و تفکر بسیجی است.
همه اعضای ارتش بیست میلیونی لزوماً بر اساس نیاز و مأموریت سازماندهی می شوند.
رده های مقاومت بسیج محور ارتش بیست میلیونی خواهد بود و حتی المقدور سازماندهی بسیجیان با محوریت رده های مقاومت انجام گیرد.
اعضای ارتش بیست میلیونی بر آموزشهای نظامی ، فرهنگی ، سیاسی، غیرنظامی و تخصصی استوار بوده و مشارکت دستگاههای اجرایی و دولتی در انجام آن مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ترکیب، توزیع و تناسب جمعیتی ارتش ارتش بیست میلیونی بر مبنای جغرافیا، فرهنگ، تحصیلات، سن و غیره صورت می گیرد.