فراز 1 از دعای 8 (پناه بردن به خدا از گناهان درونی و بیرونی)