برگزاري جلسه آشنايي وهمفکري مسئول محترم کانون بسيج اساتيددانشگاه شهرکردجناب آقاي دکترغلامي واعضاي پايگاه بسيج کارکنان دانشگاه با جناب آقاي دکترعزيزالله مولوي معاون محترم فرهنگي واجتماعي

کد خبر: 60461 تاریخ انتشار: 1400/11/05
نمایش: 59
اخبار
برگزاري جلسه آشنايي وهمفکري مسئول محترم کانون بسيج اساتيددانشگاه شهرکردجناب آقاي دکترغلامي واعضاي پايگاه امام علي عليه السلام بسيج کارکنان دانشگاه با جناب آقاي دکترعزيزالله مولوي معاون محترم فرهنگي واجتماعي دانشگاه درروزدوشنبه ۴ بهمن ماه درمحل دفترمعاونت فرهنگي واجتماعي

افزودن دیدگاه