تفكربسيجي فيلتر نمي شود

کد خبر: 10286 تاریخ انتشار: 1397/09/11 03:16:09
نمایش: 148
اخبار

اي تاريخ بشکند قلمت اگر ننويسي بر بسيجيان سپاهيان حضرت امام خميني چه گذشت ؟
ما روايتگر جنگيم ،جنگ نه... دفاع ...دفاعي مقدس... دفاع در مقابل  هواها و هوس ها از فطرتي خدا جو و خدا خواه ، و شهيد فاتح مطلق اين ميدان است.
[دفاع مقدس] ساليان درازي از پايان جنگ گذشته و مي گويند باب شهادت نيز بسته شده براي بسياري جنگ ديگر يک خاطره اي  بيش نبوده ،خاطراتي از يک دوران سپري شده و ديگر هيچ ، به راستي آن کساني که قسمتي از وجود خود را در همان دوران سپري شده جاگذاشته اند .نيمي از پاره تن خود را چگونه ميتواني بگوئي که جنگ براي او پايان يافته و باب شهادت نيز بسته شده برادر جانبازم آيا براي تو نيز اينچنين است ، هرگز ... جنگ ادامه دارد و باب شهادت نيز بسته نيست
فرهنگ شهادت برخاسته از تفکر ناب و خالص بسيجي است و آنجا که امام فرموده  بسيج شجره طيبه است ،آري فرهنگ شهادت برآمده از خواستگاه بسيج است، بسيجي با معيارهاي همچون ،مردانگي ،غيرت و شرافت ، از خود گذشتگي ،جوان مردي و پاکدامني و صداقت ،عطوفت .امروز نيز اين فرهنگ نياز ضروري  جامعه است ،بدون فرهنگ ناب بسيجي ،ناهنجاري بد اخلاقي از فروپاشيدگي اخلاقي چونان  در سرزمين غرب براستي چگونه ميتوان جلوگيري کرد.
داشمندان و پژوهشگران غربي  به تازگي به اين نتيجه دست يافته اند که امام خميني چه کرد که جوان و نوجوان ايراني اينگونه دل به خطر زد و آرمان هاي خود را در جهان بارور  ساخت به هر ميزان در نشر و فرهنگ شهادت غفلت کنيم و در ترويج اين فرهنگ غني با مفاهيم ارزش هاي هشت سال دفاع مقدس که برآمده از همان تفکر بسيجي است در جامعه کوتاهي کنيم فرهنگي يا به نوعي فرهنگ  دنيا طلبي، مصرف زدگي و ناهنجاري اخلاقي جايگزين آن خواهد شد بشر امروز نيازمند فرهنگي برآمده با معيار هاي تعريف شده از سوي خدا است که او را در روند زندگي به ارتقا برساند .همه براين محتوا بايد تلاش نمايند چرا اينگونه مي پنداريم که تنها بنياد شهيد وظيفه دارد در حفظ ارزش ها و نشر آن در فرهنگ شهادت بايد انجام وظيفه نمايد.آيا ديگر هيچ نهادي در اين امر وظيفه ندارد چرا غفلت زده ايم ؟البته بنياد شهيد ه در تلاش بيشتر است ولي همه مردم همه نهادها همه سازمان ها ،ادارات هم وظيفه دارند بر ترويج فرهنگ شهادت اداي تکليف کنند و تنها به مناسبت ها پوستري را منتشر کردن بسنده نکنند تمام سختي ها و مشقات و مشکلات جامعه ايثارگري متوجه بنياد شهيد است اين تعريف غلطي است ،ايثارگران براي همه جامعه از وطن دفاع کردند هر چند روحيات ايثارگري وراي اين هاست که دستشان را بسوي هر کسي دراز نمايند ولي چرا خودمان را بخواب زده ايم و همه مشتقات جامعه ايثارگري را متوجه بنياد شهيد مي دانيم .وقتي جامعه اي از فرهنگ ناب تهي گردد.دچار تزلزل مي شود .انسان رو به بالا قطعاً نياز خود را تأمين خواهد کرد.انسان موجودي مدام در حال حرکت است حرکت بسوي ارتقا و ابتذال و پيوسته در اين دو گرفتار است و مجبور به انتخاب است .وقتي در نشر ارزش هاي ناب فرهنگ شهادت غفلت نمي يابيم ،قطعاً جامعه دچار ناهنجاري خواهد شد زيرا انسان تحت تأثير پيرامون خود دچار تحول است .پس بايد خودمان را متوجه اين موضوع نماييم که نشر فرهنگ شهادت را يک وظيفه شرعي بدانيم و جامعه را از اين فرهنگ ناب تفکر بسيجي که شهيدان ما براي اين تفکر به ميدان رفته و با خداي خويش معامله نمودند ،پس ما نيز در اين راه بکوشيم تا فرهنگ ناب شهادت بر آمده از تفکر بسيجي در جامعه پايدار بماند.  
 

افزودن دیدگاه