نشست مقدماتی برای برنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 21 آذر 97