نشست دکتر هادی اکبر زاده معاون علمی سند اسلامی ایرانی پیشرفت، 26 آذر 97