اهمیت انتخابات از بعد داخلی و خارجی

انتخابات ریاست جمهوری از بعد داخلی و بعد بین‌المللی بسیار مهم است:

از جنبه داخلی انتخابات یک نوسازی در کشور است چرا که مردم وارد میدان و  کار می‌شوند.
در دستگاه اجرایی کشور یک نوسازی به وجود می‌آید.
دستگاه اجرایی کارش خیلی سنگین است و انتخابات یک نفس جدیدی به دستگاه اجرایی خواهد داد.

از نظر وجهه خارجی انتخابات و حضور و مشارکت مردم نشان دهنده اقتدار ملی است.
امکانات دفاعی مهم است اما بیش از همه این‌ها مردم یک کشورند، ملت‌اند که اقتدار می‌دهند.
حضور مردم موجب اقتدار کشور خواهد شد و انتخابات مظهر حضور مردم است.