برنامه های اندیشکده

برنامه اندیشکده راهبردی منابع آب چهارمحال و بختیاری
این برنامه با حضور فعالان حوضه اب استان با همکاری اتاق بازرگانی شهرکرد هردو هفته یکبار جلساتی به صورت زیر برگزار میکند. این جلسات ماهانه برگزار می گردد.
  1. نقش استان چهارمحال و بختیاری در تامین اب استانهای پایین دست
  2. میزان مشارکت استانهای ذینفع از سرچشمه زاینده رود و کارون در حفظ و نگهداری حوضه های مربوطه در بالادست
  3. نقش انتقالهای اب بین حوضه ای در از بین رفتن منابع اب و خطر خشکی ان
  4. نقش انتقال اب بین حوضه ای در مهاجرت و ترک روستاها
  5. اثر سدها بر منابع و ذخایر اب
  6. بررسی اثر احداث سد در استان چهارمحال و بختیاری در تغییر اقلیم و خشکی هوا
  7. نقش و اثر تغییرات کاربری اراضی و جنگل تراشی ها بر ذخایر ابی استان
  8. نقش سمن ها و ان جی او ها در اگاهی رسانی به مردم در حفظ حوضه ها یابخیز
  9. اثر تونلهای گلاب و بهشت اباد در زندگی مردم استان چهارمحال و بختیاری
10- علل محرومیت استان چهارمحال و بختیاری با وجود منابع ابی و منابع طبیعی خدا دادی