موسس اندیشکده

پیشنهاد دهنده و موسس اندیشکده راهبردی آب و چالشهای انتقال بین حوضه ای، آقای دکتر مهدی پژوهش، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین می باشند.

آدرس صفحه شخصی

https://www.sku.ac.ir/~Pajouhesh