مسابقه کتابخوانی

اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان محترم ميتوانند پس از دانلود متن كتاب و مطالعه آن در مسابقه شركت كنند