توصیه‌های مهم رهبر به کاندیدای ریاست جمهوری

توصیه‌های مهم رهبر انقلاب به کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری:
* کار و مسئولیت سنگینی است که کاندیداها بر دوش می گیرند.
* کسانی که می توانند این مسئولیت را بعهده بگیرید، وارد کارزار انتخاباتی شوند.
* آگاه بودند به مشکلات اصلی کشور از جمله اقتصاد، فرهنگ و برنامه‌ریزی برای حل آن ولو اجمالی
* اقتصاد کشور و مسائل مهم آن مانند رشد تولید ملی، رشد سرمایه‌گذاری، تقویت پول ملی و مسئله تورم.
*‌ امنیت کشور، نحوه مواجهه با سیاست‌های پیچیده دنیا و سیاست خارجی
* اگر می‌توانید این بار سنگین و مهم را به دوش بگیرید وارد شوید.