جایگاه و اختیارات ریاست جمهوری

جایگاه و اختیارات ریاست جمهوری:
* مهمترین و موثرترین مدیریت کشور ریاست جمهوری است.
* این که می‌گویند رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد یا تدارکات‌چی است، خلاف واقع است. یا از روی بی‌مسئولیتی گفته می‌شود یا از روی بی‌اطلاعی یا  غرض‌ورزی در کار است.
* از همه مدیریت‌های کشور رئیس‌جمهور پرمشغله‌تر و پر مسئولیت‌تر  است.
* عمده مدیریت‌های کشور در اختیار رئیس قوه مجریه و مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری است.
* بودجه مصوب کشور در اختیار رئیس‌جمهور است.
* امکانات حکومتی کشور اغلب در اختیار رئیس‌جمهور است.