تشکیلات

اعضای عادی بسیج
اعضای فعال بسیج

اعضای حلقه صالحین
اعضای گردان عاشورا(برادران)
اعضای گردان الزهرا(خواهران)